INTERLEUKINS & CHEMOKINES

INTERLEUKINS & CHEMOKINES

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long

Tổng quan

Miễn dịch học phân tử là một môn học rất khó tiếp cận vì nhiều lý do. Thứ nhất, nó có quá nhiều chi tiết, mà thỉnh thoảng cần phải nắm bắt đầy đủ một khối lượng lớn chi tiết nhất định thì mới có thể hiểu được một định nghĩa hoàn chỉnh. Để giải quyết được khó khăn này, chúng ta cần thiết phải tập trung nắm bắt bức tranh tổng quan trước hết. Khó khăn thứ hai là miễn dịch học có khá nhiều ngoại lệ trong qui luật và chính các ngoại lệ này góp phần khẳng định qui luật chung. Chi tiết này rất thú vị đối với các nhà miễn dịch học, nhưng với người mới bắt đầu đó là cả một trở ngại lớn. Tiếp theo, khó khăn lớn cuối cùng nằm ở chính bản thân hiểu biết của chúng ta về miễn dịch học còn nhiều thiếu sót, một khẳng định ngày hôm nay có thể bị bác bỏ ngay ngày hôm sau. Do vậy tài liệu được bạn sử dụng lúc này có thể đã không còn đúng nữa.

PHẦN A: INTERLEUKINS

 

Hình 49.1: Tổng quan về các vai trò của cytokines.

Các phân tử cytokines bản chất là protein tan trong nước, chúng có cách thức hoạt động theo kiểu tự tiết (autocrine), cận tiết (paracrine) và nội tiết (endocrine). Cytokines có rất nhiều vai trò, nhất là với hệ miễn dịch của cơ thể như tăng sinh – phát triển – biệt hóa – apoptosis và hóa hướng động (chemotaxis). Chúng bao gồm 35 phân tử interleukins (từ IL-1 đến IL-35), các colony stimulating factors (macrophage CSF, granulocyte CSF và granulocyte macrophage CSF), hormone tăng trưởng, erythropoietin (EPO), interferons, TNFs, NGF và các chemokines.

Hầu hết các thụ thể của cytokine đều có thành phần phức tạp từ các tiểu đơn vị có cấu trúc khác nhau do vậy có vai trò khác nhau. Ví dụ như thụ thể của GM-CSF có 2 tiểu đơn vị khác nhau là: GMRα đặc hiệu cho GM-CSF và βc có mặt trong cả thụ thể của GM-CSF, IL-3 và IL-5. Cả 2 tiểu đơn vị này đều có chứa một đầu N tận ở trong bào tương, một vòng xoắn xuyên màng và đầu tận C ở ngoài tế bào. GMRα có 2 domain fibronectin type III còn trong βc có chứa tới 4 domain này. Cấu trúc được xác định bằng tia X thành phần ngoại bào của các thụ thể này đã được xác định rõ còn domain ở trong bào tương vẫn còn chưa được biết.

Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát các interleukins chính, một thành viên của họ phân tử cytokines và lại rất quen thuộc với chúng ta, tuy nhiên ít khi được hệ thống hóa trọn vẹn.

Đọc thêm tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *