Thực bào và Diệt nội bào

THỰC BÀO (PHAGOCYTOSIS) VÀ

DIỆT NỘI BÀO (INTRACELLULAR KILLING)

Phùng Trung Hùng – Nguyễn Phước Long

Tổng quan

Thực bào và quá trình diệt nội bào là bước cuối cùng trong mỗi chu trình phá hủy sự nhiễm vi sinh vật. Các tế bào đảm nhận vai trò này có đặc điểm chung là có tồn tại các thụ thể để nhận diện domain Fc của kháng thể hay mảnh bổ thể có chức năng opsonin hóa. Sau quá trình nhận diện, kháng nguyên và các vi sinh vật được tiêu hóa thông qua các cơ chế phụ thuộc và không phụ thuộc vào quá trình oxy hóa khử.

Hình 51.1: Mô tả tổng quát quá trình thực bào và diệt nội bào. Vi sinh vật có thể bị tiêu hóa bởi nhiều loại thụ thể màng khác nhau trên tế bào thực bào. Một số sẽ gắn trực tiếp vào vi sinh vật, một số gắn với vi sinh vật đã bị opsonin hóa. Cần lưu ý rằng Mac-1 integrin gắn vào vi sinh vật đã bị opsonin hóa với các protein hệ bổ thể.

Quá trình thực bào sẽ xảy ra hiệu quả hơn khi phức hợp kháng nguyên – kháng thể ở dạng không hòa tan. Mặt khác, chính nồng độ mol của kháng nguyên và kháng thể trong huyết tưcơng quyết định khả năng hòa tan của phức hợp đó.

Đọc toàn bộ tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *