Phần này bao gồm 4 chương, trình bày về cơ sở sinh học phân tử của tế bào. Đây là những nền tảng cần có để có thể tiếp cận với các thông tin sâu hơn.

Chương I: Đại cương cơ sở hóa học của sinh học phân tử

Chương II: Thụ thể là protein

Chương III: Học thuyết trung tâm

Chương IV: Đại cương về cấu trúc của protein

 

Nguyễn phước Long | Copyright© 2012

email: bsngphuoclong@gmail.com